fredag 24 mars 2017

Det fackliga patrasket

Fackliga organisationer knutna till den socialistiska Landsorganisationen (LO) är aldrig sena med att framställa sig såsom moralens främsta väktare. De är sällan sena att utfärda vare sig pekpinnar eller fördömanden när andra felar. Dock visar det sig allt som oftast att ledande företrädare oftast är falska och lögnaktiga gynnare, vilka alls icke lever som de lär.

För icke alldeles så länge sedan var det Kommunalarbetareförbundets ledande företrädare, som icke hade enbart sina fingrar utan sina hela händer i syltburkarna. Denna gång är det Transportarbetareförbundet med ordföranden, en herr Lindgren, i spetsen som synes ha inmundigat icke alls föraktliga mängder av brända och destillerade drycker på bekostnad av förbundets kassa.

Då ordföranden, herr Lindgren, efter diverse krumbukter ertappats med att ha anklagat andra men gjort sjufalt värre själv fann meromnämnde politruk det för gott att nedstiga från sin höga ställning.

Politrukerna är ett fackligt patrask och inget annat!

Konungen sänder kondoleanser


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, har denna dag avfattat följande telegram till Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare:

Drottningen och Jag önskar att till Eder framföra Våra uppriktiga kondoleanser över de tragiska förluster av människoliv, som följde efter hemska attacken i London förliden gårdag. Vi erbjuder Vårt uppriktiga deltagande till offrens familjer och till Förenade Konungarikets folk.

Det är icke svårt att högeligen och till fullo instämma i vår högaktade Konungs kondoleans. Samtidigt torde ingen gräns finnas för den vrede, som varje hederlig människa känner mot den ondskefulle och vanvettige illgärningsman vilken på sätt som skett mördat, lemlästat och skadat oskyldiga människor. Förvisso fick han välförtjänt smaka på den hjältemodiga brittiska polisens bly men det är en klen tröst inför den ofattbart stora sorg och lidande han åsamkat offren och dess anhöriga. Denne illgärningsman har i sanning något att svara inför då han nu ställs inför sin Skapare.


Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Storbritanniens och Nordirlands, och Hennes andra Riken och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare

torsdag 23 mars 2017

Glädjerik nyhet


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Värmland med Hans Kunglig Höghet Hertigen av Södermanland

Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Värmland har låtit kungöra att Hertiginnan är havande med väntad nedkomst i september månad.

Denna nyhet är i sanning något att glädjas åt och kommer än mer att stärka såväl Konungahus som Monarki. Vi ber till den Högste att allt må gå väl.

söndag 19 mars 2017

Som en tjyv om natten

I en debattartikel i Svenska Dagbladet berömmer sig ordföranden för vänsterpartiet, ett huvudsak kommunistiskt patrask, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, för att öka progressiviteten i skatteskalorna. För att icke äventyra sina taburetter vid Konungens rådsbord har det kommunistiska patrasket och dess ilskne ordförande tubbat Rikets svage och högtafflige statsminister, herr Löfven, som på intet sätt förfogar över Riksdagens majoritet, att dupera vedertagna principer för uppräkningen av skatteskalor. Vilken ynkedom!

Enligt det kommunistiska tänkande, som ordföranden för det avskyvärda kommunistiska patrasket förfäktar, är de inkomster vilka medborgare med idogt arbete förtjänar i grunden statens egendom. Detta är inget annat än ett tjyvaktigt tänkande, dessvärre inget märkligt i sig då kommunism ytterst handlar om stöld och konfiskation av hedervärda medborgares inkomst och egendom.

Förvisso är det så att skatter behöver uppbäras för att Riket och kommuner, primära som sekundära dito, skall kunna fullgöra de uppgifter, som genom lagar och förordningar lagts på dem. Dock är det i detta synnerligen viktigt att skatter tas ut på ett rättvist sätt och att icke de som är idoga bestraffas för sin möda, en möda vilken ytterst länder alla till nytta. I detta vore ett så kallat platt skattesystem, med samma skattestats för alla då inkomster passerar en viss gräns, mest rättvist. De med låga inkomster skulle då icke överhuvudtaget behöva avkrävas någon skatt. Ett slikt system skulle också, genom sin enkelhet, göra mången skattebyråkrat överflödig.

Nu går utvecklingen i motsatt riktning, där den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, likt en tjyv om natten tar för sig av det medborgare i största idoghet förtjänat.

lördag 18 mars 2017

Liberala dumheter

I en debattartikel i Svenska Dagbladet förfasar sig några madammer, företrädare för Liberal Kvinnor och knuta till partiet Liberalerna, över religiösa friskolor. Liberaler berömmer sig ofta över att man är för frihet och medborgarnas fria val. Nu vet vi dock sedan länge att det icke är särdeles mycket bevänt med denna frihetsönskan om den skulle avse något annat än värderelativism. Liberaler har exempelvis när det gäller frågan om Familjens fundamentala och självklara rätt att själv avgöra sin vardag aldrig varit sena att genom pekpinnar och ekonomiska sanktioner angripa alla de hedervärda mödrar, som under barnens unga år vill ägna sin största kraft åt det uppväxande släktet.

Vad kommer till frågan om religiösa friskolor menar nämnda liberalmadammer:

"Vi i Liberala kvinnor tycker att det är viktigt att begränsa statens makt över individens fri- och rättigheter, där ju religionsfriheten ingår. Staten får aldrig diktera människors trosuppfattningar. Men vi anser att tro är något man ska ägna sig åt på sin fritid och inte under skoltid."

Detta påstående är icke annat än en ren motsägelse. Vad nämnda madammer totalt bortser i från är att skolan av idag i praktiken lär ut ateismen, som ock den är en trosuppfattning, en trosuppfattning vilken måste betecknas som Antikrists verktyg att fjärma människorna från sin Skapare. Märk här att när efterkrigstidens vederstyggliga socialdemokratiska regeringar satte sig för att rasera bildnings- och utvecklingsväsende rekryterades en ateist och kommunist, rektor Arvidsson, att utforma den från goda värderingar kliniskt rena "enhetsskolan".

Det som ock är synnerligen anmärkningsvärt är att nämnda liberalmadammer, i sin värderelativistiska nit, spottar på FN's Konvention om Mänskliga Rättigheter

Artikel 13-3:
"Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse."

Artikel 18-4:
"Konventionsstaterna förpliktar sig att respektera föräldrars och, i förekommande fall, förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn sådan religiös och moralisk bildning som stämmer överens med deras egen övertygelse"

Med den urartning, som vederfarits vårt bildnings- och skolväsende synes det uppenbart att vårt dumsekulära utbildningsväsende saknar all förmåga att uppfylla denna fundamentala rättighet, som tillförsäkras föräldrar.

Religiösa friskolor är inget annat en ett medel att uppfylla ovan åberopade och av Förenta Nationers medlemsstater sanktionerade Mänskliga Rättighet!

Bevara oss för liberal dumhet!

torsdag 16 mars 2017

Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg hädangången


Hans Höghet Furst Rikard, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-2017)

Förliden tisdag nåddes vi av följande sorgesamma kungörelse från hovet i Sayn-Wittgenstein-Berleburg:

"Hans Höghet Prins Gustav, Prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, låter i Furstehuset Sayn-Wittgenstein-Berleburg namn tillkännage:

Hans Höghet Furst Rikard, Furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, insomnade fridsamt, sent om eftermiddagen den 13 mars, i medio va sitt 83:e levnadsår på sitt residens slottet Berleburg."

Fursten, den 6:e Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, var gemål till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benedikte, Furstinna till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Prinsessa av Danmark, vilken han äktade år 1968. Änkefurstinnan är den danska Drottningens syster och vår egen högaktade Konungs kusin.

Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburg utgör ett sedan 1806 mediatiserat Furstehus vilket intill nämnda år härskade över Furstendömet med samma namn, vilket år 1792 upphöjdes från Grevskap till Furstendöme. Grevskapet Sayn-Wittgenstein-Berleburg uppstod då Grevskapet Sayn-Wittgenstein delades år 1607.

På mödernet stammade fursten från Hertighuset d’Otrante, vilket inflyttade till vårt land år 1822. Furstens moder var Hennes Höghet Furstinnan Margareta, Furstinna av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, (1909-2005) och dotter till Hans Nåd Hertig Karl Ludvig, Hertig Fouche d’Otrante, (1877-1950) vilken residerade på godset Elghammar i Södermanland, vilket gots ock var Furstinnan Margaretas födelseort. Efter det sorgesamma världskriget, där Furstens fader försvann såsom saknad, begav sig Furstinnan till vårt land där Fursten delvis kom att växa upp och erhålla en del av sin skolgång.


Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, med mätress fröken Axelsson

Ny Furste, den 7:e Fursten, är Furst Rikards ende son Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Den nye Fursten är ogift men sammanlever med sin mätress, fröken Axelsson, vilken han på grund av Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburgs huslagar är förhindrad att äkta i det att han då skulle mista sitt arv.

fredag 24 februari 2017

Glädjerik nyhet från Sachsen-Coburg och Gotha


Deras Högheter Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha

Hans Höghet Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, låter kungöra:

"Med stor glädje och tacksamhet låter Vi kungöra nedkomsten av Vår dotter Madeleine Aurelia Viktoria Karin av Sachsen-Coburg och Gotha. Moder och barn befinner sig vid bästa hälsa och Vi är mycket lyckliga över Vår dotters födelse."

Den nyfödda Prinsessan är andra dotter och tredje barn till Deras Högheter Prins Hubertus, Arvprins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, och Prinsessan Kelly, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha. Prinsparet har sitt residens i Coburg där Prinsen förestår den Hertigliga Husstiftelsen.

Av namnvalet att döma kan förmodas att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, kommer att kallas till fadder. Den nyföddas morfader, Husets Överhuvud, Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, vår högaktade Konungs kusin, är fadder till Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland. Vidare är vår högt ärade Kronprinsessa fadder till Prinsparets förstfödda dotter Hennes Höghet Prinsessan Katarina, Prinsessa av Sachsen-Coburg och Gotha.

tisdag 21 februari 2017

Sorgesamma kravaller

Från stadsdelen Rinkeby i vår vackra huvudstad nås vi av beklämmande och sorgesamma informationer om kravaller under vilka ordningsmakten nödsakats att ta till vapen för att freda sig mot det pack och patrask - ja det är inget annat - som på alla upptänkliga sätt förstör och fördärvar och då icke minst för den stora majoritet av hedervärda innebyggare i nämnda stadsdel.

För undvikande av missförstånd skall här slås fast att den stora majoriteten av innebyggare i Rinkeby och andra orter, som domineras av invandrare, är ärliga, hedervärda och icke sällan goda gudfruktiga människor, som förtjänar all respekt. Dock finns här ock en förmodligen till antalet ganska liten destruktiv och fördärvande minoritet. Mot denna minoritet, som icke är beredda att följa rikets lagar och att bidra till den allmänna ordningen, kan ingen pardon visas.

Rättsstatens främsta ansvar är att skydda sina innebyggare och deras egendom. I Rinkeby och på andra orter har detta misslyckats å det grövsta vilket är fullständigt oacceptabelt. Från vår med största tafflighet förenade Regering synes icke värst mycket stöd vara att hämta. Statsrådet Ygeman, Ynkeman vore ett mer passande namn, gråter krokodiltårar men vägrar halsstarrigt att förstärka ordningsmaktens resurser. Hur illa ställd situationen är framgår av att det i riket går 208 poliser på 100 000 innebyggare. Motsvarande siffra för hela den Europeiska Unionen är 341.

Hade den taffliga Regeringen haft något råg i ryggen, borde man tills dess att ordningsmaktens polisiära resurser förstärkts - vilket dessvärre ta tid - överväga att inkalla Försvarsmakten att patrullera de mest utsatta orterna för att skydda alla dess ärliga, hedervärda och gudfruktiga innebyggare. Det hela vore en synnerligen lämplig uppgift för Hemvärnet - De Nationella Skyddstyrkorna.

måndag 20 februari 2017

Förenta Staternas President

Det synes dessvärre som att Förenta Staternas President, herr Trump, är just den tölp som befarades i en tidigare anmärkning på detta Forum. Ännu ett exempel når oss genom de dumdristiga och falska uttalanden rörande vårt Fädernesland, som han lät göra förliden fredag.

Herr Trumps första tid i det höga ämbete han anförtrotts har på de flesta sätt kännetecknas av allmän tölpaktighet, slarvighet, ombytlighet och bristande konsekvens. Dessa brister är måhända till någon gräns hanterliga även om det icke kan vara någon avundsvärd roll för de i presidentens stab, som har att någorlunda söka lägga tillrätta alla de oövertänkta ord som formas av presidentens tunga.

Ett värre förhållande består däruti att presidentens kunskap om Förenta Staternas författning - världens äldsta ännu i kraft vara författning - synes vara synnerligen grunda. Att bland sina första dekret utfärda förordningar vilka omgående avvisas av domstolar länder i sanning icke den nya regimen till någon heder. Detta visar icke blott att presidentens egna konstitutionella kunskaper är högst begränsade utan ock på det faktum att presidentens rådgivare - vilka rimligen borde ha hindrad de uppenbara konstitutionella brister nämnda dekret innehöll - synes vara direkt inkompetenta.

Det synes vara en alltmer berättigad fråga hur länge dessa förhållanden kan fortgå. Må man åtminstone hoppas att herr Trump skaffar sig dugligare rådgivare så att de värsta fadäserna kan undvikas. En tröst i sammanhanget är konstitutionens maktdelningsprinciper, vilka trots situationen, torde vara starka nog för att upprätthålla den konstitutionella ordningen. 

söndag 19 februari 2017

Sveket mot det Spanska Konungahuset

Så har då laga dom fallet emot gemålen till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Prinsessa av Spanien, den svekfulle herr Urdangrin, vilken icke enbart dragit skam över sig själv och sin familj utan som ock smutsat såväl det hedervärda Spanska Konungahuset som hela Konungariket Spanien. Herr Urdangrin, vilken ägnat sig åt synnerligen tveksamma ekonomiska affärer och transaktioner har nu befunnits skyldig till bland annat korruptionsbrott för vilken nämnde brottsling kommer att avstraffas med 6 år och 3 månaders fängelse samt ett icke försumbart bötesstraff. Straffet synes synnerligen välförtjänt.

Prinsessan Kristina, vilken ock stod under åtal, frikändes från alla anklagelser.

Ingen skugga skall i detta falla över vare sig Konung Johan Karl eller Konung Filip. Dessa har från det att anklagelserna blev kända agerat på ett föredömligt sätt. Redan i sitt jultal år 2011, strax efter det att anklagelserna blivit kända, förklarade Konung Johan Karl att rättvisan är lika för alla. Det spanska hovet deklarerade vid samma tidpunkt att herr Urdangrin icke vidare på något sätt skulle deltaga i fullgörandet av några som helst av det hedervärda Spanska Konungahusets plikter. Vidare lät Konung Filip den 12 juni 2015 fråntaga prinsessan och hennes  - svekfulle och nu genom laga dom fällde - gemål titeln Hertiginna respektive Hertig av Palma de Mallorca.

Själv fann prinsessan redan år 2013 det för gott att lämna Spanien och slå ned sina bopålar i Schweiz medan gemålen kvarstannade i Spanien.

Den som genom giftermål,  i fallet det ges samma status som dynastiskt, upptages i ett Furstehus måste förstå det stora ansvar och den ovillkorliga lydnad mot såväl Furstehus som det rike över vilket huset regerar upptagandet kräver. Är icke båda kontrahenter beredda att uppfylla detta må man antingen avstå ifrån giftermålet eller också bör den furstlige kontrahenten avsäga sig såväl rätt till tronen som kungliga titlar för att därpå ingå ett morganatiskt äktenskap.