söndag 28 juni 2015

Den grekiska tragedin

Förre statsministern och statsrådet, herr Bildt, ger denna dag, på sitt forum, en mycket tänkvärd reflektion över den tragedi, som nu utspelar sig i Grekland, och vars orsak består i en fullständigt oduglig och höginkompetent socialistisk regering. Herr Bildt sammanfattar situationen:

"Detta är vänsterpopulismens haveri och flykt från eget ansvarstagande."

Flykt från ansvarstagande är en av socialismens verkliga Akilleshälar och något som kännetecknat hela dess historia alltsedan pamflettisten Marx endimensionella och dåligt underbyggda klassteorier över de människohatande leninistiska samhällsbyggena, som plågade mänskligheten i 70 år, till dagens helinkompetenta, ja rent utav idiotiskt dumma, vänsterpopulister. Vänsterpopulister, vilka genom utopiska och fullständigt omöjliga löften, lyckats tillskansa sig makten i t.ex. Grekland och Venezuela. Nu klämtar dock klockan för denna vänsterpopulism, som driver sina folk i fördärvet. Historiens dom över detta kommer att bli hård.

Om brist på ansvarstagande utgör en av de socialistiska vänsterpopulisternas stora svagheter består den andra i den fullständiga avsaknaden av realism och förmåga att bedöma situationen. Herr Bildt sätter fingret på detta i följande:

"Grekland fick en vänsterregering som byggde på löftet att Europas övriga skattebetalare skulle betala mer till Grekland i utbyte mot att dess regering gjorde mindre för att komma ur sina problem."

Problematiken kan icke uttryckas klarare. Väl talat herr Bildt!

Ett tredje fatalt tillkortakommande hos dessa vederstyggliga socialister består i deras stora oskicklighet att bedriva förhandlingar. Var och en, med någon erfarenhet av förhandling, vet att en förhandling kan blott bringas till framgång genom ömsesidig respekt och genom att den som går in i förhandlingen måste göra det med insikten att eftergifter måste ske. Dessa grundläggande förhandlingstekniska grundteser synes dock ha varit helt okända för den oborstade och oförskämde marxistiske finansministern, herr Varoufakis. Herr Bildt beskriver förhandlingen på följande sätt:

"Den grekiska finansministern spelade fars på mötena, och frågan är om det någonsin fanns någon genuin vilja till kompromiss. I slutskedet ställdes förhoppningarna till premiärministern, men när denne drämde igen dörren i det TV-tal i går kväll där det sades att det blir folkomröstning om en vecka var det tydligt att dessa förhoppningar inte infriats."

och fortsätter:

"Den absurda komedin i vänsterpopulisternas sätt att driva förhandlingarna riskerar nu att leda till brutal tragedi för Grekland och dess redan hårt prövade folk."

Den uppstudsige och allmänt osympatiske försteministern Tsipars och hans odugliga socialistiska och vänsterpopulistiska ministär bringar nu sitt folk folk i fördärvet. Må vi hoppas att det grekiska folket mycket snart, genom ett nytt parlamentsval, för tillfälle att näpsa dessa socialister och förpassa dem till den obetydliga utopistiska oppositionsroll, som är den enda man förmår att upprätthålla. 

lördag 27 juni 2015

Återkalla Konung Konstantin

Så synes så det grekiska eländet ha nått vägs ände. Efter årtionden av lismande politiker, av skilda politiska färger, vilka försatt sitt arma land i en ohållbar situation, tillträdde en naiv och fullständigt oduglig regering av hårdföra socialister och vederstyggliga marxister. Utifrån socialismens stora dumhet - att ansvaret alltid är någon annans - har man drivit ett spel, som nu fört Grekland icke blott till ruinens brant utan näst intill över dess kant.

Under sitt regerande har försteministern herr Tsipras, beryktad för sin stora uppstudsighet, och den än mer oborstade finansministern, herr Varoufakis, försatt Grekland i än mycket värre situation än när deras höginkompetenta ministär tillträdde. I sin stora socialistiska och högröda dumhet har man trott sig kunna vältra över det skuldberg, vilket genom den grekiska statens försorg byggts upp under lång tid, på någon annan. Sent omsider synes nu dessa odugliga socialister kommit till den insikt man borde haft redan då man tillträdde - den som försatt sig i skuld har att göra göra rätt för sig - och vill nu komma ur denna knipa genom att skjuta frågan till en hastigt påkommen folkomröstning. En desperat åtgärd, som kritiseras starkt.


Hans Majestät Konung Konstantin II, Hellernas Konung, Prins av Danmark

Det arma grekiska folket, har genom sina lismande och oskickliga politiker, förvandlats till ett splittrat och sargat folk. För att ena detta folk krävs nu en kraft, som står över politiken, och som kan ena landet. Den enda kraft av detta slag vi känner är Monarkin.

Det grekiska parlamentet bör nu skyndsamt återupprätta Monarkin och åter sätta Konung Konstantin på den tron, som rätteligen tillhör honom. Genom Konung Konstantin, vilken sedan några år tillbaka åter tagit sitt residens i Grekland, ges folket en samlande symbol, som skänker styrka i en synnerligen bekymmersam situation.

torsdag 18 juni 2015

Rikets Hertigdömen


Hertigdömet Ångermanlands vapen

Förliden gårdag behagade Konungen i konselj och i kraft av sitt Regale förläna landskapet Ångermanland till Rikets nyfödde Prins, Hans Kunglig Höghet Prins Nicolas, Prins av Sverige, Hertig av Ångermanland.

Seden att, enligt nu gällande ordning, förläna Hertigdömen, bestående av landskap i Riket återupptogs av Konung Gustaf III, sedan denna från Medeltiden och Vasatiden stammande ordning legat nere. Konung Gustaf III förlänade sina bröder Hertig Karl, sedermera Konung Karl XIII, Hertigdömet Södermanland och Hertig Fredrik Adolf Hertigdömet Östergötland. Rätten att förläna Hertigdömen är icke kodifierad i Konstitutionen utan följer av Konungens Regale. Regeringsformen av 1809 innehåller förvisso en skrivning men syftet med denna är att förhindra utdelandet av livgeding och icke förläningsrätten som sådan.

Alltsedan Konung Gustaf III:s dagar har således arvsberättigade Prinsar förlänats Hertigdömen. Föregående förläning skedde 1979 då Prins Carl Philip förlänades Hertigdömet Värmland. Utöver Hertigdömena Värmland och Ångermanland finnes ock Hertigdömet Jämtland, som innehas av Konungen. Vad gäller sistnämnda Hertigdöme är det en grav missuppfattning att Konungen skulle frånträtt detta vid sitt trontillträde. Enligt Konungahusets officiella forum innehar Konungen denna titel.

Då Successionsordningen förändrades år 1980 förändrade Konungen ordningen i så måtto att ävenledes Hertiginnedömen inrättades i syfte att förläna arvsberättigade Prinsessor dessa. Idag finnes således fyra Hertiginnedömen, Hertiginnedömet Västergötland, vilket innehas av Kronprinsessan, Hertiginnedömet Östergötland, viklet innehas av Prinsessan Estelle, Hertiginnedömet Hälsingland och Gästrikland, vilket innehas av Prinsessan Madeleine, samt Hertiginnedömet Gotland, vilket innehas av Prinsssan Leonore.

Landskapet Ångermanland har icke tidigare, enligt den gällande ordningen, varit förlänat såsom Hertigdöme. De landskap som ännu icke vederfarits äran av att förlänas såsom Hertigdömen utgörs av landskapen Blekinge, Bohuslän, Lappland, Medelpad, Norrbotten och Öland. Måhända står något av dessa i tur i den lyckliga händelsen att Konungahuset välsignas med ytterligare arvsberättiga medlemmar vilket är vår innerliga förhoppning.

tisdag 16 juni 2015

GratulationerDen nyfödde Prinsen av Sverige
(copyright kungahuset.se)

Denna dag dånade 21 salutskott från Kungliga Flottans batteri på Skeppsholmen och förkunnade en furstlig födsel. Från detta Forum framföres till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, med gemål Herr O´Neill, KNO, de allra varmaste och hjärtinnerligaste gratulationer till nedkomsten av Prinsen.

Denne nyfödde Prins är enligt nu gällande Successionsordning nummer 6 i tronföljden. Konungen har imorgon låtit kalla Regeringen till Konselj på Kungliga Slottet för att där inför sitt råd kungöra Prinsen namn och titel.

Icke sedan det att dåvarande Hertigen av Dalarna år 1946 äktade enskild svensk mans dotter har det i tronföljden varit så talrik som nu. Monarkin stärks!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

söndag 14 juni 2015

Monarkin stärkt


Deras Kungliga Högheter Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland.

Efter gårdagens högtidliga och glädjerika Prinsbröllop där en ny svensk Prinsessa upptogs i det Kungliga Huset kan icke ens den mest illasinnade och hårdhudade republikan påstå annat än att Monarkins ställning stärkts.

Vi har nu under några år kunnat konstatera hur Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland och från sin födelse till den 31 december 1979 Rikets Kronprins, steg för steg intagit en plats såsom en betydande medhjälpare till och representant för sin fader, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, i det viktiga värvet att utöva statschefskapet. Hertigens tal vid gårdagens Bröllopsmiddag, vilket högst rättmätigt mötte jubel och stående ovationen, var icke blott kraftigt rörande utan visade ock på det djup med vilket Hertigen resonerar samtidigt som det gav prov på ett framförande av yppersta klass.

Icke går det heller att ta miste på att Hertigen funnit en gemål, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland, som i allra högsta grad kommer att bidra till den viktiga uppgift till vilken det Kungliga Huset är satt att utföra. Följande citat ur Hertigens tal till Hertiginnan må i detta sammanhang nämnas:

"Ditt förstånd, ditt engagemang och ditt mod inspirerar. Stolt säger jag att du är min förebild. Sofia, jag är besjälad av tanken att få göra gott tillsammans med dig."

Vi vet att Hertiginnan, genom det osjälviska arbete hon nedlagt genom sitt arbete för utsatta barn, är en synnerligen målinriktad och engagerad person, som mycket väl kommer att ikläda sig det ansvar, som tillkommer en medlem av det Kungliga Huset.

Leve Prinsparet!

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

lördag 13 juni 2015

Hjärtinnerliga Lyckönskningar


Deras Kungliga Högheter Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerligaste lyckönskningar och gratulationer till Deras Kungliga Högheter Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland.

fredag 12 juni 2015

Hertiginnan av Palma de Mallorca berövad sin titelHans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien

Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien etc. etc. etc. har behagat att återkalla, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Prinsessa av Spanien, titel Hertiginna av Palme de Mallorca. Det kungliga dekretet, nummer 470/2015, varigenom denna extraordinära regeringshandling expedieras lyder såsom följer:

"Enligt den 6:e artikeln av det kungliga dekretet 1368/1987, givet den 6:e november, avseende ordningar för den kungliga familjens och regentens titlar, bemötande och hedersbetygelser, har Vi funnit för gott att återkalla Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristinas rättighet till titeln Hertiginna av Palma de Mallorca, vilken förlänades henne genom kungligt dekret 1502/1992, av den 26:e december"

Det hela synes vara orsakat av den stora vanära vilken Prinsessan Kristinas, mot den spanska kronan svekfulle, gemål Hans Excellens Don Iñaki Urdangarin Liebaert, dragit över både sig och sin familj. Hans Excellens står anklagad för såväl grov korruption som andra vederstyggliga oegentligheter. Enligt uppgift har Excellensen och Prinsessan funnit för gott att gå i landsflykt och befinner sig nu i Schweiz.

För att försvara den spanska kronans ära och det Kungliga Husets heder synes Konung Filips beslut vara högst nödvändigt och riktigt. Beslutet visar ock på Konung Filips stora integritet. Konung Filip har all heder av detta sitt svåra beslut medan smäleken tillkommer den olycksalige Excellensen, som på alla sätt synes ha förverkat det förtroende han givits.

onsdag 27 maj 2015

Nye Mahradjan av Mysore krönes


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore

Torsdagen den 28 maj sker den högtidliga kröningen av den av Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore. Mysore tillhör de förnämsta indiska furstendömena och dess tron innehas av ätten Wadiyar.


Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, på den tron som nu innehas den nye Maharadjan.

Den 10 december 2013 avled hastigt och oväntat den förre Maharadjan, Hans Höghet Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, utan bröstarvinge. Härpå följde en period av Interregnum vilken ändades den 12 februari innevarande år då Hennes HöghetMaharani Pramoda Devi Wadiyar, änka efter den förre Maharadjan, lät kungöra att hon låtit adoptera Yaduveer Gopalraj Urs, dotterdotter son, till Hans Höghet Maharadja Jayachamarajendra Wadiyar Bahadur, Maharadja av Mysore, från 1940 till 1974. Enligt den ordning som gäller blev den adopterade ättlingen ny Maharadja av Mysore och antog härvid sitt furstenamn Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar.


Hans Höghet Maharadja Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, Maharadja av Mysore, den 12 februari innevarande år i samband med tronbestigningen. I bakgrunden det praktfulla Maharadjapalatset i Mysore, Maharadjans residens.

fredag 22 maj 2015

Statsministern förstår icke folkstyrets grundläggande principer

Statsminister Löfven, som leder den svagaste, taffligaste och mest inkompetenta ministär vilken någonsin suttit vid Konungens rådsbord, tar sig ton och förklarar sig missnöjd med att Riksdagens majoritet, folkstyrets främsta organ, genom tillkännagivanden ger uttryck för folkviljan. Det hela visar att statsministern vare sig respekterar folkstyret eller grundläggande konstitutionella principer. Det hela är ytterst allvarlig varför Konstitutionsutskottet skyndsamt bör inkalla statsminister för att ingiva en förklaring. Om icke statsministern härvid förklarar sig vilja respektera konstitutionen återstår inget annat än att genom misstroendevotum avlägsna denna odugliga och högtaffliga ministär.

Det hela visar att Konstitutionen är allt för svag från ett maktdelningsperspektiv. Riksdagen är den institution genom vilken de grundläggande riktlinjerna för Rikets styrelse och utveckling skall fattas - allt annat är helt oacceptabelt då Riksdagens makt grundas på folkstyret. Den verkställande makten tillkommer Regeringen vilken har att verkställa den vilja som uttrycks av Riksdagen. Självklarheten i detta förhållande borde vara så stor att det även kan inses av en tafflig statsminister.

För att stärka Riksdagens reella inflytande och stävja det icke-konstitutionella mixtrande, som statsministern ger uttryck för, bör den nuvarande ordningen med att statsministern utses av Riksdagen avskaffas. Riksdagen måste göras oberoende av den verkställande makten, som istället bör ställas under Konungens beskydd. Konungen bör utse och entlediga statsminister efter rådplägande med Riksdagens talmän. Riksdagens misstroendeinstrument bör bevaras även i denna ordning, där ett misstroende då skall ses som en uppmaning till Konungen att entlediga statsministern. 

måndag 18 maj 2015

Fröken Hellqvist upphöjes i Fursteligt stånd


Fröken Hellqvist, blivande gemål till Hertigen av Värmland

Riksmarskalken låter kungöra att Hans Majestät Konungen behagat förordna om att Fröken Hellqvist skall upphöjas i Furstligt stånd sedan hon förmälts med Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland. Fröken Hellkvist kommer, enligt Konungens förordnande, att erhålla värdigheten Kunglig Höghet, titeln Prinsessa samt Hertiginna av Värmland. Härmed kommer Fröken Hellqvist att vara medlem av det Kungliga Huset.

Ordningen rörande medlemskap i Kungliga Huset, för de som icke är födda in i Huset, är att betrakta såsom ett Regale och är icke kodifierad vilket ock gäller förlänande av Hertig- och Hertiginnedömen. Enligt detta Regale har Konungen givit medlemskap i det Kungliga Huset arvsberättigades gemåler. Då, enligt tidigare ordning, agnatisk tronföljd följde att Prinsar gemåler erhöll titeln Prinsessa av Sverige samt Hertiginnetitel för gemålens Hertigdöme. Enligt denna ordning upphöjdes ävenledes framlidna Hertiginnan av Halland i Furstlig stånd då hon ingick äktenskap med Hertigen av Halland. Märk att detta var fullt i enlighet med då gällande Successionsordning i det att Hertiginnan icke var enskild svensk mans dotter.

Då nuvarande Successionsordning enbart kräver Konungens och Regeringens gillande, då arvsberättigad person ingår äktenskap och icke som tidigare utesluter barn till svensk man, har Konungen, i kraft av sitt Regale, anpassat ordningen för medlemskap i det Kungliga Huset. Genom detta upphöjdes nuvarande Hertigen av Västergötland, ett barn till enskild svensk man, i Furstligt stånd då äktenskapet med Kronprinsessan ingicks. Enligt samma princip upphöjes nu Fröken Hellkvist.

Konungen synes ock i ordningen ha inkluderat att medlemmar av det Kungliga Huset icke bör ha civila ämbeten. Således upphöjdes icke gemålen till Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland, herr O'Neill, då han även efter äktenskapets ingående avsåg att aktivt fortsätta med sin affärsverksamhet. Dock kan det icke uteslutas att Herr O'Neill, den dag han drar sig tillbaka från sin affärsverksamhet, kommer att upphöjas i Furstligt stånd.

Medlemskap i det Kungliga Huset innebär ock att dess medlemmar kan förlänas Serafimerorden och Norstjärneorden, en ynnest, som på grund av diskriminerande, historielösa, klåfingriga och dumma socialister och liberaler, icke längre, sedan 1975, tillkommer andra svenska medborgare. Det kan förmodas att Konungen kommer att förläna en orden till Fröken Hellkvist i samband med vigseln. Det återstår att se om förläningen kommer att bestå av Nordstjärneorden eller Serafimerorden. Hertiginnan av Halland förlänades med Nordstjärneorden medan Hertigen av Västergötland förlänades med Serafimerorden i samband med vederbörandes förmälningar.