torsdag 28 juli 2016

Om vänsterpartiets smuts och lort

Förliden gårdag anmärktes på detta Forum om herr Sjöstedts hyllning av en avliden stalinist. Samma ämne berörs idag i redaktör Gudmundssons ledare i dagens utgåva av Svenska Dagbladet. Att den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, far med osanning när han söker rentvå sitt, av kommunistisk smuts och lort stinkande, stinkande parti är uppenbart. Det skedde alls icke något brott med de kommunistiska folkmördarna och dess avskyvärda anhang i Moskva under 60-talet, vilket den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, i sin stora falsk- och lögnaktighet, söker påskina. Redaktör Gudmundsson uppmärksammar detta obestridliga faktum på följande sätt:

"Så sent som vid VPK:s kongress 1978 var representanter från Sovjetunionen närvarade vid förhandlingarna. Under hela Kalla kriget, ända in på 1980-talet, låg Hermanssons sympatier hos Östblocket."

Väl känt är ock alla de graverande fakta, som avslöjades i televisionsprogrammet Uppdrag Granskning år 2004. Här avslöjades de mest häpnadsväckande ting, bland annat hur en av kommunistpartiets (nu i feghet kallat vänsterpartiet) tidigare ordföranden, dock icke den nyss hädangångne, tog emot starka och destillerade drycker från den kommunistiska förtryckarstaten Östtysklands ambassad.  Således gick kommunistpartiet (nu i feghet kallat vänsterpartiet) intill Sovjetimperiets fall då muren revs år 1989 i nämnda folkmördares ledband.

Tecknaren av dessa rader, som alltid varit övertygad antikommunist, skäms icke för att säga:

Jag spottar på detta avskyvärda och vederstyggliga parti!

onsdag 27 juli 2016

Herr Sjöstedt hyllar stalinist

I anledning av att den förre ordföranden för landets kommunistparti, herr Hermansson, lämnat detta jordiska överöser partiets nuvarande ordförande, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, den bortgångnes gärning med beröm och hyllningar. "CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser." säger bland annat landets nuvarande kommunistordförande.

Låt oss i detta sammanhang påminna oss om vad den bortgångne uttalade om historiens, vid sidan av tyrannen Hitler, värste folkmördare, kommunistdiktatorn Stalin:

"Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän." 

"Stalin har varit läraren och ledaren inte blott för Sovjetunionens folk, utan för arbetarklassen i alla världens länder. I vårt partis fortsatta arbete måste vi bättre än hittills utnyttja och i handling omsätta Stalins lära. Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare."

[Ur tal hållit av herr Hermansson vid den hyllningshögtid vårt lands kommunistparti genomförde till folkmördarens minne och ära]

Lek med tanken att någon företrädare för ett annat parti, om än han totalt avsvurit sig, skulle hyllat tyrannen Hitler på samma sätt. Hade en sådan person tillåtits att verka i ett anständigt parti? Självklart icke, det är blott i det extrema och avskyvärda vänsterpartiet, som av feghet icke vågar kalla sig vid sitt rätta namn - kommunistpartiet - där detta kan förekomma.

Det hela visar vilken extrem kommunist den ilskne och för största oförskämdhet beryktade,herr Sjöstedt, är. Förvisso söker han och andra troliggöra att partiet under 60-talet avvek från den sovjetiska regimens ledband. Detta är dock enbart dimridåer, som knappast torde lura någon. Vi vet alla att partiet intill Sovjetunionens och dess marionettregimers fall upprätthöll nära och vänskapliga relationer till dessa "diktaturens kreatur", för att låna ord från en tidigare statsminister. Det förkom icke en parti kongress bakom järnridån utan att hyllningstelegram utbyttes, där förtrycket och diktaturen hyllades.

Kommunistpartiet, i feghet benämnd vänsterpartiet, har aldrig på något väsentligt sätt gjort upp med sitt lortiga och smutsiga förflutna. Den ingrodda smuts och lort, som förorenar kommunistpartiet är inget som låter tvättas av med några stänk av kallt vatten, vilket är det man sökt göra, det är till och med tveksamt om ett skurande med stålborste och kaustiksoda nämnvärt skulle göra någon skillnad. Ja så smutsigt är partiet.  

tisdag 26 juli 2016

Ondskans patrask

Ondskans patrask, den vederstyggliga terroristorganisationen Islamiska Staten, även kallad Daesh, en samling fega och ynkliga brottslingar har denna dag på nytt begått ett fasansfullt illdåd. I den normandiska staden Saint-Étienne-du-Rouvray trängde två illgärningsmän, tillhörande nämnde ondskepatrask, in i en kyrka - ett Guds Hus - där de tog flera personer som gisslan och tog en åldrig och mycket aktad prästman av daga på det mest fasansfulla sätt.

Må dessa kräk till illgärningsmän, som dessbättre i sinom tid kunde oskadliggöras med dödliga kulor, för all evighet brinna i helvetet!

Sorgesamt att notera är att ett av kräken, tidigare avstraffad genom ett kortare fängelsestraff, stod under den franska polisens bevakning. Det synes dessvärre som att den franska polisen kännetecknas av stor oduglighet. Är en gärningsman icke känd går det måhända icke begära att polisen i varje stund skall kunna utföra sin viktiga skyddsuppgift men i ett fall som detta är den franska polisens handlande totalt oförlåtligt. I nuvarande situation verkar den franska polisens förmåga föga överstiga förmågan hos en ordinär skolpolis. De ansvariga för dessa oförlåtliga underlåtenheter måste ställas till svars och näpsas med det strängaste straff fransk lag förmår.

Poliskårer i hela Europa får nu icke spara någon möda i bekämpningen av ondskepatrasket. Saknar polis de medel som krävs måste militär inkallas.

Nu är måttet rågat och droppen som får bägaren att rinna över fälld - det måste bli ett slut! 

söndag 24 juli 2016

En märkesman har vandrat till sina fäder

Denna dag nås vi av budskapet att förre statsministern, herr Thorbjörn Fälldin, vandrat till sina fäder efter ett långt och synnerligen gott förrättat dagsverke i en aktningsvärd ålder av 90 år.

Herr Fälldin verkade i en tid då socialismen allt mer kom att påverka vårt samhälle och att förpesta vår vardag. Socialdemokratiska arbetarpartiet, fullkomligt i händerna på en mycket vänsteranfrätt fackföreningsrörelse, med den radikale och vänstersocialistiskt inriktade herr Palme i spetsen. Näringslivet skulle socialiseras genom de konfiskatoriska så kallade "löntagarfonderna". Under långliga tider hade nämnda parti ock drivit samhället i en allt mer korporativistisk riktning där partiet närstående organisationer, ibland med lagligt stöd, nästlat sig in på ett stort antal områden, tvärt emot folkstyrets idéer. Dessförutan skedde medlemsvärvning, till nämnda parti, i en icke oansenlig omfattning genom tvångsanslutning (vilket socialisterna i sin stora feghet benämnde "kollektivanslutning").

Det var under denna tid, som herr Fälldin tog ledningen i kampen för det fria samhället. Redan vid valet 1973 vanns en delseger i frihetskampen i det att socialdemokraterna och dess stödparti - det kommunistiska patrask som då nämndes vänsterpartiet kommunisterna (vpk), icke längre fick egen majoritet i den jämviktssituation, som då uppstod.

Med valsegern år 1976, en av vårt land historiskt mest betydelsefulla händelser, kunde så socialismen köras på porten. Förvisso kom det senare andra socialdemokratiska regeringar men dessa har icke på samma sätt drivit en socialistisk agenda. Efter 1976 har socialismens fula tryne huvudsakligen stuckit upp i kommunistpartiet (det patrask, som idag av feghet kallar sig för vänsterpartiet).

Herr Fälldin var utan varje tvivel en av de stora förgrundsgestalterna i segern mot socialismen och dess ofrihet. Hans insatser var stora och beundransvärda. De personliga egenskaper han besatt, i vilka innefattades stor klokhet och god analysförmåga, var självklart en viktig del i den betydelsefulla gärning han utförde för vårt land.

Vi böjer våra huvuden i tacksamhet och respekt inför minnet av en av vårt lands största politiker, förre statsministern herr Thorbjörn Fälldin, och unnar honom att vila i frid efter ett mycket väl utfört verk! 

lördag 23 juli 2016

Hotet mot Rättsstaten

Redaktör Hildebrandt uppmärksammar i en läsvärd ledare, publicerad i dagens nummer av Svenska Dagbladet, de oacceptabla angrepp, på rättstjänare, som sker i så kallade "utsatta områden". Ur denna kan citeras:

"Stenkastning är vardag och det är bara tur att ingen polis skadats. Lämnas polisbilen utan tillsyn blir den genast sönderslagen. Underbemannade och underbetalda arbetar dessa rättsstatens frontsoldater i en hotfull och pressad arbetsmiljö som nästan påminner om en krigszon."

Även om individer i detta våldsverkande patrasket, av slynglar, grips, leder det sällan till någon påföljd värd namnet. det hela överslätas. Detta förhållande är fullständigt oacceptabelt och ett hån mot varje laglydig medborgare och icke minst mot det stora flertalet av andra innebyggare, bosatta i de aktuella orterna, vilka är högst laglydiga och hedervärda personer.

Ett grundproblem i detta är att individens egna ansvar icke hävdas. Socialister, och dessvärre ävenledes en och annan liberal, vinnlägger sig istället om att söka "strukturella orsaker" för det inträffade, ett resonemang vilket sedan - åtminstone implicit - nyttjas för att ursäkta våldsverkarna. Det må vara hur det vill med "strukturella orsaker" och ingen torde förneka att förhållandena på ifrågavarande orter lämnar mycket övrigt att önska, men detta får aldrig någonsin frikänna någon från sitt individuella ansvar eller ursäkta angrepp på rättstjänare.

De individer, som ägnar sig åt ovannämnda vederstyggliga våldsdåd, är ynkliga och slemma brottslingar och skiljer sig här vid lag icke från andra brottslingar. Det är synnerligen viktigt att samhället är tydlig med att brott mot lagen och dess tjänare är brott oavsett i vilket sammanhang de begås. Detta borde även förstås av inskränkta socialister.

Rättssamhället måste nu ta till krafttag. Ordningen i dessa "utsatta områden" måste upprätthållas utan minsta kompromiss. Patrullering måste ske till en nivå där ordning kan säkerställas. Räcker icke Polisens nuvarande resurser bör det allvarligt övervägas att insätta militär trupp, antingen ur de reguljära och stående insatsbataljonerna eller ur de nationella skyddsstyrkorna (Hemvärnet), för nämnda ändamål.

Vidare måste det säkerställas att varje gripen slyngel i våldspatrasket lagförs och avstraffas med så strängt straff som lag förmår. I detta måste ock påföljderna skärpas vilket våra politiker föranstaltat om men som dessvärre lär ta en viss tid. I detta bör progressiva straffskalor övervägas, där påföljden ökas väsentligt vid återfall. Den som första gången kastar sten mot en rättstjänare bör vid första resan avstraffas med åtminstone 3 års fängelse, vid den andra resan med 6 års fängelse och därpå med 12 års fängelse.

Rättsstaten måste upprätthållas!

torsdag 21 juli 2016

Vänsterpartiet bistår vederstyggliga kommunistiska

Svenska Dagbladet upplyser i dagens ledare om att det så kallade vänsterpartiet, ett avskyvärt kommunistisk patrask vilket av ynklig feghet icke vågar nämna sig vid sitt rätta namn, kommunistpartiet, välvilligt förser avskyvärda marxist-leninistiska mord- och terrororganisationer med biståndsmedel. Det hela tillgår så att vänsterpartiet, d.v.s. kommunistpartiet, ur statskassan erhåller biståndsmedel till sin terroriststödjande biståndsorganisation, Vänsterns internationella forum (VIF), vilka sedan välvilligt fördelas till diverse människohatande organisationer vilka bland annat innefattar:
  • Columbianska kommunistpartiet (PCC), ett uttalat marxist-leninistiskt parti med hammaren och skäran som främsta symbol (vid sidan av svastikan den symbol som mer än något annat representerar folkmord, förtryck och terror)
  • De arbetande massornas parti (PLM) på Filippinerna, en sammanslutning av diverse kommunistiskt patrask 
  • Den demokratiska (sic!) fronten för Palestinas befrielse (DFLP), ett avskyvärt mördarpack vilket inget heller önskar än att utplåna staten Israel och som genom sin militära gren avfyrar raketer mot civila.
Trots att det sedan länge uppmärksammats att vänsterpartiet, d.v.s. kommunistpartiet, ägnat sig åt stöd till ovannämnda kommunistiska människohatande organisationer tas ingen notis. Partiets ordförande, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, har i sanning något att förklara. Hans genuint falska uppenbarelse och notoriska opålitlighet avslöjas än en gång.

Tecknaren av dessa rader skäms icke för att än en gång säga:

Jag spottar på detta avskyvärda och vederstyggliga parti!

fredag 15 juli 2016

Rumänska Kronans Väktare i privat audiens hos Drottning Elisabeth


Kronprinsessan med gemål vid ankomsten till det Buckinghamska Palatset och den privata audiensen hos Drottningen

Denna dag, den 15 juli 2016, mottogs Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta av Rumänien, Kronprinsessa av Rumänien, Rumänska Kronans Väktare, med gemål, Hans Kunglig Höghet Prins Radu, Prins av Rumänien, i privat audiens av Hennes Majestät Drottning Elisabet II, med Guds Nåde de Förenade Konungadömet Storbritanniens och Nordirlands och Hennes andra Rikens och Territoriers Drottning, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare.

Under det officiella besök Deras Kungliga Högheter denna vecka genomfört i London, innefattande besök hos brittiska Röda Korset samt en konferens på Rumänska Kulturinsititutet har ock ett möte med Deras Kunglig Högheter Greven och Grevinnan av Wessex ägt rum.

Det hela är ännu ett tecken på den allt starkare ställning det Rumänska Konungahuset åtnjuter vilket ock innefattar att Huset kommer att erhålla positionen av officiell institution i Rumänien.

Konungens kondoleanser


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, har denna dag avfattat följande brev till Republiken Frankrikes President, herr Hollande,

Hans excellens
Frans Hollande
Frankrikes president den
PARIS

Drottningen och Jag vill uttrycka våra kondoleanser över de som fallit offer för den fruktansvärda händelse som inträffat i Nizza. Vi vill förmedla vår djupaste medkänsla med offrens anhöriga och till det franska folket.

Carl Gustaf R
Kungliga slottet, Stockholm
15 JULI 2016

Hans Majestät låter ock uttala följande:

"Vi kom nyligen hem från södra Frankrike. Vi känner förtvivlan över det fruktansvärda illdådet i Nice. 

Våra tankar går till alla drabbade och deras familjer."

Ondskan

Åter har ondskan, personifierad av ett fegt kräk utan någon som helst respekt för människolivet, slagit till genom den fruktansvärda och djupt avskyvärda illgärningen i den franska staden Nizza. Det inträffade är ren ondska och ett djävulens verk. De, som begår missdåd av detta slag måste kompromisslöst förkastas. Det finns ingenting - absolut ingenting - som motiverar att någon, på sätt som skett, dödar och lemlästar helt oskyldiga människor, däribland försvarslösa barn.

Avsky är det enda de kräk, som begår dessa djävulens verk, är värda att mötas med. De, som på olika sätt söker förklara och förmildra ifrågavarande illdåd måste även de mötas med avsky i det att de är medskyldiga.

Respekten för människolivet kräver att statsmakten, som ytterst är satt att skydda sina medborgare, än mer ökar skyddet i samhället och intensifierar jakten på de kräk och djävulslakejer, som spottar på människolivet. I de fall nämnda slag av kräk grips måste de näpsas med synnerligen stränga och långa straff. I de fall de tas på bar gärning måste måhända även dödsstraffet övervägas i det att situationen är extraordinär.

torsdag 14 juli 2016

Justitieministerns konstitutionella oduglighet

Var och en, som tagit del av anmärkningarna på detta Forum, torde vara väl medveten om att det icke här uttryckts särdeles mycket sympati för det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna. Orsaken till denna bristande sympati består däruti att partiet är populistiskt och icke ser verkligheten som den är förenat med att partiet i vissa avseenden har ett okristligt förhållningssätt.

Ovanstående innebär dock på intet sätt att de, som sympatiserar med ifrågavarande parti skulle sakna konstitutionella rättigheter eller att rättsstatens grundläggande principer om oväld myndighetsutövning icke skulle äga tillämplighet.

Med största bestörtning noteras att den i Regeringen, som ansvarar för rättsstaten, chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Johansson, tar rikspolischefen, den socialdemokratiske politruken, herr Eliasson, i försvar och icke ser något fel i att oväld myndighetsutövning blandas med politisk opinionsbildning. Förvisso kanske icke annat kan förväntas av ett statsråd, som är beryktad för medlemskap i två vårt lands mest extrema och vederstyggliga sekter, den ateistiska sekten "Humanisterna", som smädar och förlöjligar oss troende, och den republikanska sekten "Republikanska föreningen", som förtalar Konungen och hans hus.

Den förklaring statsrådet Johansson ger består i två delar. Dels menar statsrådet att en ämbetsman har yttrandefrihet. Detta är förvisso sant men det frånsäger på intet sätt en ämbetsman att visa omdöme och att icke på något sätt uttala sig så att en jävsituation i förhållande till ämbetet kan uppkomma. Det är just detta som skett då rikspolischefen, den socialdemokratiske politruken, herr Eliasson, uttalat sig. Icke sällan har sverigedemokrater varit inbegripna i situationer där Polisen varit involverad. Detta gäller såväl de händelser där hot uttalats mot nämnda parti som då medlemmar av detsamma  betett sig på olämpligt och lagvidrigt sätt.

Vidare framför statsrådet att Sverigedemokraterna icke är "något vanligt" parti. Nu förhåller det sig på det sättet att Konstitutionen icke på något sätt skiljer på "vanliga" och "ovanliga" partier och än mindre inskränker åsikts- och yttrandefrihet för de "ovanliga". Statsrådet sitter i en regering vars taburetter är högst beroende av ett annat "ovanligt" parti, nämligen det så kallade vänsterpartiet, ett socialistiskt patrask vilket aldrig avsvurit sig den vederstyggliga kommunismen och dess skräckvälden och folkmord.

Båda de förklaringar, som statsrådet ger, visar på hans stora och totala okunnighet om konstitutionen i en rättsstat och dess innebörd. Statsrådet Johansson är platt oduglig och fullständigt inkompetent att inneha en av Rikets mest betydelsefulla ämbetet, chefskapet för Justitiedepartementet. Ja, statsrådet är en stor skam för det ämbete han är satt att inneha.