onsdag 25 november 2015

Belgiskt dekret rörande kungliga titlar


Hans Majestät Konung Filip, Belgiernas Konung

Hans Majestät Konung Filip, Belgiernas Konung, har låtit utfärda ett dekret varigenom nyttjandet av de kungliga titlarna Prins och Prinsessa av Belgien begränsas till barn och barnbarn till Monark samt till tronföljarens barnbarn. Denna nya ordning är i det närmaste identisk med den ordning, som tillämpas i det Förenade Konungariket.

Anmärkas bör att ordningen blott rör nyttjandet av titlar utan att ha den ringaste påverkan på tronföljden.

I detta sammanhang må ock nämnas att sonsöner, och dess manliga avkomma, till Konungens syster, Hennes Kejserliga och Kungliga Höghet Prinsessan Astrid, Prinsessa av Belgien, Ärkehertiginna av Österrike-Este, självfallet alltfort äger rätt till titeln Ärkehertig.

Vår besynnerliga Regering

Regeringens stora tafflighet fortsätter. Var och en är djupt medveten om den allvarsamma flyktingsituationen. Att på detta område säkerställa största möjliga politisk enighet torde vara av synnerlig vikt. I detta perspektiv är det synnerligen märkligt att den hafsiga, taffliga och med största inkonsekvens behäftade statsministern ensidigt, tillsammans med den titulära vice statsministern, statsministern, på en hastigt påkommen presskonferens förliden gårdag, utan oppositionens hörande, deklarerar sin ståndpunkt.

Beklämmande är att beskåda hur statsministern, genom sitt agerande, bringar den titulära men icke operativa vice statsministern, statsrådet Romson, tillhörande det populistiska och allt annat än vederhäftiga miljöpartiet, till gråtande tårar. Nämnda populistparti har i denna fråga agerat såsom en vindflöjel utsatt för kraftig storm från alla väderstreck. Regeringens ynkliga svaghet demonstreras på detta sätt högst tydligt.

Sic, vilket spektakel!

Att icke statsministern förstått att hantera nämnda, högst allvarsamma fråga, på ett bättre sätt och sökt bygga vidare på överenskommelsen med Alliansens partier, i vilken det nationalpopulistiska partiet Sverigedemokraterna och det vederstyggliga och avskyvärda före detta kommunistpartiet icke hade del, är en gåta.

Än en gång tvingas vi ta oss för pannan inför den hafsiga, taffliga och med största inkonsekvens behäftade statsministerns stora oskicklighet.

tisdag 17 november 2015

Utrikesministern visar åter prov på största oskicklighet

Åter ges oss prov på den oskicklighet, som synes genomsyra hart när varje statsråd i ministären Löfven. Denna gång demonstrerar utrikesministern, statsrådet Wallström, än en gång sin klena, för att icke säga, obefintliga diplomatiska kompetens. Än en gång skadar det oskickliga statsrådet Wallström rikets utrikespolitiska anseende. Förra gången det begav sig, då nämnda statsråd raserade förbindelserna med en halv världsdel,  krävdes Konungens ingripande för att ställa till rätta.

Denna gång gör merbenämnda statsråd, vars förmåga föga överträffar den totalt misslyckade utrikesministern i herr Perssons ministär, fru Freivalds, uttalanden där den hedervärda staten Israel, den enda staten i Mellanöstern där folkstyre råder, i ett synnerligen vidrigt och oförskämt hopkok blandas in i orsakssambanden rörande de fasansfulla illdåden i Paris.

Vet hut och skäms statsrådet Wallström!

Följdriktigt har detta statsråds dumma uttalande fått Israel att reagera på ett adekvat sätt. Rikets ambassadör i staten Israel har uppkallats till utrikesministeriet för att där mottaga en reprimand. En synnerligen adekvat och fullt förståelig handling från staten Israels hedervärda regering.

Det oskickliga statsrådets dumheter har dessbättre uppmärksammats av hederliga och, till skillnad från statsrådet Wallström, högkompetenta politiska företrädare såsom fru Kindberg Batra och herr Björklund. Fru Kindberg Batra låter uttala:

"I arbetet mot internationell terrorism är det så klart viktigt att Sveriges röst är stark, och varje gång vi får den här typen av situationer med uppkallande eller till och med hemkallande av ambassadörer så riskerar förstås Sveriges röst i världen att försvagas. Därför är det onödigt och olyckligt."

Herr Björklund framför från sin sida:

"Frågan handlar om radikalisering mot bakgrund av terrordådet och då väljer hon att ta upp Israel. I det här sammanhanget var det både okänsligt och olämpligt."

Dessvärre förmår vår tafflige statsminister, en ynkrygg behäftad med stor feghet i dessa sammanhang, icke att ta till sig av den högberättigade kritiken utan förfaller till försvara det oskickliga och utifrån ett diplomatiskt perspektiv helt odugliga statsrådet Wallströms dumheter. Hade vår tafflige statsminister haft något råg i ryggen skulle den oskickliga utrikesmninistern, statsrådets Wallström, skyndsamt ha entledigats utan pardon.

lördag 14 november 2015

Statsrådet Romsons omdömeslöshet

Än en gång har det djupt oskickliga, ja rent ut sagt odugliga, statsrådet Romson visat sin stora omdömeslöshet. Statsrådet, vilken titulärt men alls icke operativt - i brist på statsministerns förtroende - njuter titeln vice statsminister har genom sin stora dumhet och obetänksamm pladdrande gjort sig själv till största åtlöje när hon ringaktat de tragiska händelserna i Paris och spottat dess offer rakt i ansiktet.

Förvisso synes statsministern, på något sätt, ha tillrättavisat den titulära men icke operativa vice statsministern. Tillrättavisandet synes dessvärre ha varit behäftat med statsministerns sedvanliga tafflighet. Några verkliga allvarsord har det icke varit frågan om och något entledigande från det ämbete, vilket det dumma statsrådet Romson icke är värdig, har på intet sätt varit på tal. Åter nödgas man ta sig för pannan i bedrövelse över statsministerns stora tafflighet.

Konungen chockad

I ett uttalande låter Hans Majestät Konungen förstå att han är uppriktigt chockad och djupt oroad över de illdåd, som begåtts av djävulska missdådare i Paris. Det är icke svårt att dela denna Konungens oro för de verk, som fega uslingar - den ondes egna lakejer - utfört i den franska huvudstaden och vilka, enligt senaste Inhämtade uppgifter, släckt icke mindre än 129 människoliv och skadat mer än 300.

Konungen har av denna anledning avfattat ett brev till republiken Frankrikes president av följande lydelse:

Hans Execellens
Frans Hollande
Republiken Frankrikes President
Paris

Drottningen och Vi ber att få uttrycka Vårt allra djupaste deltagande i förlusten av alla de offer, som drabbats av de tragiska händelserna i Paris. Vi vill förmedla vår uppriktiga medkänsla med offren och dess familjer och med hela det franska folket.

Carl Gustaf  R
Kungliga Slottet, Stockholm
Den 13 November 2015

Måttet synes nu vara rågat för vad som nu kan accepteras från dessa missgärningsmän vilka är organiserade i den så kallade islamiska staten, en djävulusisk organisation och en irrlära inom den muslimska trosinriktningen. Världssamfundet måste nu ta de mått och steg, som krävs för att utplåna denna organisation, som på det fegaste av fega sätt släcker oskyldiga människoliv. Dessa mördare får icke gå fria utan måste ovillkorligen näpsas och få stå till svars för sina oförlåtliga illgärningar.

En slagkraftig internationell styrka, under ledning av Förenta Nationerna, bör skyndsamt sättas samman för att nedkämpa den så kallade islamiska staten och dess djävulslakejer. I detta bör såväl Syrien som Irak sättas under Förenta Nationernas förvaltning intill dess att lungt och stabilitet implementerats och uppnått en nivå av varaktighet. Om detta tar ett, fem, tio eller tjugo år kvittar lika då gränsen för vad som kan accepteras för länges sedan är passerad.

tisdag 10 november 2015

Konungen tar emot Överbefälhavaren

Hovet låter kungöra att Konungen denna dag i audiens tagit emot Överbefälhavaren, general Byden. I det att Konungen, i sin kraft av rikets statschef, är Krigsmaktens främste företrädare är denna audiens av största vikt. Dock är det högst otillfredsställande - ja i det närmaste skandalöst - att audiensen icke kommit till stånd tidigare. Det är helt oacceptabelt att det dröjer från den 1 oktober, då general Byden tillträdde, till den 10 november innan han tas emot av Konungen.

Det borde vara en självklarhet att Konungen, i kraft av rikets statschef och hela folkets främste företrädare, deltar i den ceremoni då byte av Överbefälhavare sker. Ceremonin borde vara utformad på ett sådant sätt att avgående Överbefälhavaren till Konungen överlämnar kommandostaven varpå Konungen, med en uppmaning om överbefälhavarpostens synnerliga vikt, ger staven vidare till tillträdande Överbefälhavare.

torsdag 5 november 2015

Utnämningar vid Hovet


Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Konungen har behagat att göra två utnämningar av höga ämbeten vid Hovet.

Konungen låter till Överhovpredikant förordna Hans Högvördighet Biskop Dalman, biskop över Strängnäs stift. Biskop Dalman efterträder Hans Högvördighet Överhovpredikant Lönnermark, biskop emeritus över Skara stift. Överhovpredikanten förestår Kleresistaten vid Hovet och har biskops rang. Överhovpredikanten officierar vid alla större religiösa statsakter. Exempelvis var Överhovpredikant Lönnermark officiant vid Kronprinsessbröllopet år 2010, Prinsessbröllopet år 2013 och Prinsbröllopet år 29015.

Vidare låter Konungen till Överhovmästarinna förordna nuvarande Statsfrun Friherrinnan Blixen-Finicke. Friherrinnan Blixen-Finecke efterträder Grevinnan Trolle-Wachtmeister, som näst år uppnår den aktningsvärda ålern av 90 år och som innehaft Överhovmästarinneämbetet sedan år 1994. Grevinnan var tidigare Statsfru. Överhovmästarinnan står näst högst i rang vid Hovet efter Riksmarskalken,

Nytt fiasko för den taffligaste av regeringar

Det är svårt att avgöra om man skall falla ut i gapskratt eller låta pannan inveckla sig i djupa veck och ta sig för densamma då man tar del av vår högtaffliga regerings alla fiaskon. Inför valet föregående år ställdes i utsikt att icke mindre än 32 000 arbetstillfällen för yngre personer skulle framförskaffas genom så kallade "traineejobb". Svenska Dagbladet låter idag berätta om denna anstalts fullständiga och totala fiasko då det meddelas att blott ett, ja ett och endast ett, så kallat "traineejobb" skapats.

Ända sedan denna regerings tillträde har dess verk kantats av stor tafflighet och genuin oskicklighet vilket - fullt följdriktigt - resulterat i det ena fiaskot efter det andra. Till råga på detta förfärliga elände har man försatt sig i en utpressningssituation gentemot det före detta kommunistpartiet, nu kallat vänsterpartiet, och dess ilskne och för stor oförskämdhet beryktade ledare, herr Sjöstedt.

Frågan torde nu icke vara om utan när klockan klämtar för nämnda regering, till bredden fylld med oerfarna och oskickliga - ja i vissa fall rent odugliga - statsråd. Att den tafflige statsministern och han så kallade "rödgröna" ministär lyckas klamra sig fast vid taburetterna intill nästa allmänna val, vilket infaller 2018, förefaller mig högst osannolikt.

Vid en jämförelse kan, trots briser, icke annat göras än att kasta längtansfulla blickar mot den högkompetente före detta statsministern, herr Reinfeldts ämbetsperiod!

onsdag 4 november 2015

Drottning Maria av Rumänien hjärta fört till sista vilan


Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Rumänien, Prinsessa av Edinburg, Prinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen

Vid en högtidlig ceremoni denna dag, den 4 oktober, fördes Hennes Majestät Drottning Maria, Drottning av Rumänien, Prinsessa av Edinburg, Prinsessa av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertiginna av Sachsen, hjärta till den sista vilan. Drottningens hjärta fanns intill 1971 på slottet Bran,då den vederstyggliga och föraktliga kommunistregimen, ett pack av mördare och gravskändare, lät föra detsamma till Nationalmuseet i Bukarest.Drottningens hjärta förs ut från Nationalmuseet. På trappan Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, med gemål, Prins Radu, Prins av Rumänien

I närvaro av Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Rumänen, med gemål, Prins Radu, Prins av Rumänien, fördes hjärtat från Nationalmuseet i Bukarest till det kungliga slottet Pelisor, ett av det rumänska Konungahusets tre nuvarande residens, där det insattes i det Gyllene Rummet. I samband med detta har Hans Majestät Konung Mikael, Konung av Rumänien, denna dag förklarat nämnda sal såsom kungligt kapell kapell.


Från dagens procession i Bukarest

Närvarade var ock ett av Drottningens barnbarn Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertiginnan Ileana, Ärkehertiginna av Österrike, Kunglig Prinsessa av Ungern, Prinsessa av Toscana med familj.


Det kungliga residenslottet Pelisor

Drottningen, Konung Mikaels farmoder, var dotter till Hans Kunglig Höghet Hertig Alfred, Hertig av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen, Prins av Storbritannien och Irland, Hertig av Edinburg, och hans gemål Hennes Kejserlig och Kunglig Höghet Hertiginnan Maria, Hertiginna av Sachsenm Coburg och Gotha, Storfurstinna av Ryssland. Såsom varande barnbarn till Drottning Victoria var således Drottningen kusin till såväl vår högaktade Konungs farmoder, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Margareta, Kronprinsessa av Sverige, Hertiginna av Skåne, Prinsessa av Connaught, som morfader Hans Kunglig Höghet Hertig Hertig Alfred, Hertig av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachsen.

lördag 31 oktober 2015

Furstinnan av Asturien förlänad Gyllene Skinnets Orden


Deras Majestäter Konungen och Drottningen av Spanien med Furstinnan av Asturien och Prinsessan Sofia

Denna dag, den 31 oktober, fyller den spanska tronföljerskan Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonor, Furstinna av Asturien, Furstinna av Girona, Furstinna av Viana, Hertiginna av Montblanc, Grevinna av Cervera och Fru av Balaguer, tio år. Inför denna högtidsdag har Furstinnan förlänats Spaniens förnämsta orden, det Gyllene Skinnets Orden.

Det kan i detta sammanhang noteras att det i Spanien råder en annan ordning än i vårt eget Fosterland vad gäller förläning av respektive rikes förnämsta orden. I vårt land förlänas Serafimerorden Konungahusets medlemmar vid födseln medan insignierna, av Konungen, fästes vid den som förlänats i samband med dopet. Detta skedde senast vid Hertigen av Ångermanlands dop. I Spanien tilldelas orden tronföljaren i samband med tioårsdagen.


Det spanska ordenstecknet

Det Gyllene Skinnets Orden är en urgammal orden, som redan instiftades år 1430 av Filip den gode, Hertig av Burgund. Genom Burgunds upptagande i det Habsburgska väldet kom suveräniteten över denna orden under den spanska grenen av Huset Habsburg. Såsom ett resultat av det spanska tronföljdskriget kom orden att delas i två grenar, den spanska grenen, med Konungen av Spanien såsom suverän, och den österrikiska grenen, med ättens Habsburgs Överhuvud såsom suverän.

Bland innehavare av den spanska grenen av det Gyllene Skinnets Orden finner vi vår egen högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, vilken förlänades denna orden år 1983.

Suverän för den österrikiska grenen är för närvarande Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern.


Ärkehertig Karl, till höger, vid en ordensceremoni iförd Gyllene Skinnets halskedja